REGULAMIN STOWARZYSZENIA PRAKTYKÓW ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Praktyków Zabiegów Estetycznych; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).

§5

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego (logo) i/ lub pieczęci.

II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) integracja osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania są zabiegi estetyczne lub przeciwstarzeniowe,
2) integracja branży usług zabiegów estetycznych, wymiana doświadczeń i współpraca ponad biznesowymi podziałami,
3) podnoszenie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i powikłań po zabiegach estetycznych i przeciwstarzeniowych,
4) podnoszenie poziomu zaufania społecznego w zakresie usług zabiegów estetycznych,
5) wskazywanie nowych kierunków rozwoju branży estetycznej,
6) upowszechnianie wiedzy i umiejętności w sferze wykonywania zabiegów estetycznych i przeciwstarzeniowych,
7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych praktyków zabiegów estetycznych,
8) dbałość o odpowiedni poziom wykształcenia i prowadzenie działań edukacyjnych dla członków stowarzyszenia oraz praktyków zajmujących się zabiegami estetycznymi i przeciwstarzeniowym.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszenie osób zgodnie z celami stowarzyszenia,
2) współpracę z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i uczelniami, między innymi w celu zapewnienia właściwego poziomu usług w dziedzinie zabiegów estetycznych i przeciwstarzeniowych,
3) przeciwdziałanie tworzeniu niekorzystnych regulacji prawnych,
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych,
5) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów merytorycznych członkom Stowarzyszenia,
6) organizacja szkoleń, seminariów, kongresów, zjazdów,
7) działalność wydawnicza.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§8

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest dr n. med. Izabela Załęska.

§9

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§10

Do kompetencji Przedstawiciela należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§11

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§12

1.Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
2.Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§14

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

IV. CZŁONKOSTWO

 

§15

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać praktyk zabiegów estetycznych z wyższym wykształceniem oraz odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia posiadającym prawo uczestniczenia w zebraniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, lecz bez możliwości uczestniczenia w głosowaniach, może zostać osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§17

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
a) śmierci członka,
b) złożenia przez członka Przedstawicielowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków dokonuje Przedstawiciel Stowarzyszenia.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) nie wykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) zaległości w płatności składki członkowskiej w wysokości odpowiadającej trzykrotnej składce członkowskiej,
e) zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 36 miesięcy.

V. ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

 

§18

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji.

§19

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§20

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 13 ust. 2 regulaminu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).